CosmosolGroup profesionalni DDD poslovi

specijalizirana kompanija za pružanje usluga iz oblasti sanitarne zaštite!

Politika zaštite podataka - GDPR

  1. CosmosolGroup poštuje vašu privatnost

Zaštita vaše privatnosti tokom obrade ličnih podataka, kao i sigurnost svih poslovnih podataka, predstavljaju naš glavni interes koji uzimamo u obzir prilikom poslovnih procesa. Lične podatke prikupljene tokom vaše posjete našim ponudama na mreži obrađujemo povjerljivo i u skladu sa zakonskim smjernicama.

Zaštita podataka i sigurnost informacija sastavni su dio naše korporacijske politike.

  1. Odgovorni organ i kontakt

Odgovornost za obradu vaših podataka pripada:

CosmosolGroup d.o.o.

Kromolj bb

71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

E-pošta: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Telefon: +387 33 977 027

Preporučujemo da stupite u kontakt sa službenikom naše grupe zaduženim za zaštitu podataka radi potvrde vaših prava, prijavljivanja incidenata povezanih sa zaštitom podataka, prijedloga i pritužbi u vezi sa obradom vaših ličnih podataka, kao i radi povlačenja vaše saglasnosti:

  1. Obrada ličnih podataka

3.1 · Kategorije obrađenih podataka

Obrađuju se komunikacijski podaci (npr. ime, broj telefona, e-adresa, poštanska adresa, IP adresa).

3.2 · Principi obrade

Lične podatke čine sve informacije koje se odnose na identifikovano fizičko lice ili lice koje se može identifikovati, npr. imena, adrese, brojevi telefona ili e-adrese, koje predstavljaju izraz identiteta neke osobe.

Obrađujemo lične podatke samo ako postoji propisana zakonska osnova za to ili ste nam dali svoju saglasnost, npr. u okviru registrovanja.

3.3 · Svrhe obrade i pravne osnove

Naši ovlašteni pružaoci usluga i mi obrađujemo vaše lične podatake za sljedeće svrhe:

3.3.1 · Pružanje ove ponude na mreži

    Pravna osnova: prvenstveno, legitiman interes s naše strane za direktan marketing, sve dok je to u skladu sa propisima o zaštiti podataka i zakonskim odredbama o konkurenciji

3.3.2 · Utvrđivanje neispravnosti i iz sigurnosnih razloga

    Pravna osnova: ispunjavanje naših zakonskih obaveza u oblasti sigurnosti podataka i prvenstveno, opravdan interes za otklanjanje kvarova i sigurnost naših ponuda.

3.3.3 · Naše vlastito reklamiranje i reklamiranje trećih lica, kao i istraživanje tržišta i mjerenje dometa u skladu sa pravno dozvoljenim obimom, odnosno na osnovu saglasnosti

    Pravna osnova: saglasnost ili prvenstveno, legitiman interes s naše strane za direktan marketing, sve dok je to u skladu sa propisima o zaštiti podataka i zakonskim odredbama o konkurenciji.

3.3.4 · Zaštita i odbrana naših prava

    Pravna osnova: legitiman interes s naše strane za uspostavljanje i odbranu naših prava.

3.4 · Protokoli

Kad god koristite internet, određene informacije će se automatski prenijeti sa vašeg Internet pretraživača i sačuvati kod nas u takozvanim protokolima.

Mi čuvamo protokole radi utvrđivanja neispravnosti i iz sigurnosnih razloga (npr. radi istraživanja pokušaja napada) tokom kratkog perioda, a nakon toga se brišu. Ako je za svrhe dokazivanje potrebno dodatno zadržavanje protokola, oni će biti izuzeti od brisanja do konačnog razjašnjenja odgovarajućeg incidenta i mogu se predati istražnim organima u pojedinačnim slučajevima.

U protokolima se posebno čuvaju sljedeće informacije:

    IP adresa (adresa internet protokola) terminalskog uređaja korištenog za pristup uslugama na mreži;

    internet adresa stranice sa koje se pristupa uslugama na mreži (takozvana polazna URL ili URL upućivanja);

    naziv pružaoca usluga preko kojeg se ostvaruje pristup ponudama na mreži;

    naziv datoteka ili informacije koje su preuzete;

    datum i vrijeme, kao i trajanje pristupanja;

    količina prenijetih podataka;

    operativni sistem i informacije o korištenom internet pretraživaču, uključujući ugrađene dodatke (npr. za Flash Player);

    http statusni kod (npr. „Uspješan upit” ili „Tražena datoteka nije pronađena”).

3.5 · Prenos podataka

3.5.1 · Prenos podataka drugim odgovornim stranama

U principu, vaše lične podatke prenosimo drugim odgovornim stranama samo ako je to neophodno za realizaciju ugovora, ako mi ili treća strana imamo prvenstveno opravdan interes za prenos podataka ili ako ste dali saglasnost. Informacije o zakonskim osnovama možete naći u odjeljku „Svrhe obrade i pravne osnove” (pogledajte br. 3.3). Treća lica mogu biti i druga preduzeća iz CosmosolGroup grupe. U ovoj politici zaštite podataka će se objasniti ako se podaci prenose na osnovu pretežno opravdanog interesa.

Pored toga, podaci se mogu prenijeti i drugim odgovornim stranama samo ukoliko smo obavezni da to uradimo na osnovu zakonskih propisa ili zbog izvršnog službenog ili sudskog naloga.

3.5.2 · Prenos podataka pružaocima usluga

Dodjeljujemo zadatke vanjskim pružaocima usluga kao što su usluge marketinga, hosting podataka i usluge stalnih telefonskih linija (hotline). Te pružaoce usluga smo izabrali uz maksimalnu pažnju i redovno ih nadgledamo, naročito u pogledu njihovog pažljivog rukovanja i zaštite podataka koje su sačuvali. Svi pružaoci usluga imaju obavezu da očuvaju povjerljivost i da se pridržavaju zakonskih odredbi koje smo im naveli. Pružaoci usluga mogu biti i druga preduzeća iz CosmosolGroup grupe.

3.5.3 · Prenos primaocima izvan Evropskog ekonomskog prostora (EEP)

Lične podatke možemo prenijeti i primaocima čija se sjedišta nalaze izvan EEP-a u takozvanim zemljama nečlanicama. U tom slučaju, prije prenosa osiguravamo da primalac podataka posjeduje odgovarajući standard za zaštitu podataka (npr. putem odluke o adekvatnosti od strane Evropske komisije za odgovarajuću zemlju ili putem ugovora zasnovanog na standardnim ugovornim klauzulama između EU-a i primaoca) ili da se saglasite sa prenosom.

Možete dobiti pregled primalaca u zemljama nečlanicama i kopiju konkretnih dogovorenih propisa kako bismo garantovali odgovarajući standard zaštite podataka. Molimo vas da koristite informacije sadržane u odjeljku „Odgovorni organ i kontakt” (pogledajte broj 2).

3.6 · Trajanje čuvanja; periodi zadržavanja

U principu, čuvamo vaše podatke onoliko dugo koliko je potrebno za pružanje naših ponuda na mreži i s njima povezanih usluga, ili kada imamo opravdan interes za dalje čuvanje podataka (na primjer, možda ćemo nakon izvršenja ugovora još uvijek imati opravdan interes za marketing putem pošte). U svim drugim slučajevima izbrisaćemo vaše lične podatke, uz izuzetak podataka koje moramo zadržati kako bismo izvršili zakonske obaveze (na primjer, kao rezultat perioda čuvanja propisanih zakonom o porezu i trgovini imamo obavezu čuvanja dokumenata kao što su ugovori i fakture tokom određenog vremenskog perioda).

LOKACIJA

Kromolj bb
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Pogledaj na Google mapi

KONTAKT

Telefon: + 387 33 977 027
Mobitel: + 387 61 377 210

Email: [email protected]

RADNO VRIJEME

ponedjeljak - petak: 08 - 16 sati
subota: 08 - 12 sati
nedjelja: hitne intervencije